OVERITVE MERIL


Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakon o meroslovju

(Uradni list RS, 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) overjena.


V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve.

Če so zahteve izpolnjene, se lahko takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami


Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. Imenovana oseba.

Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. l. RS, 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).


Naše podjetje izvaja overitev skladno z Odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe "389", ki je določena z odločbo o imenovanju.


Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh External link opens in new tab or windowwww.mirs-info.si in External link opens in new tab or windowwww.mirs.gov.si.