Kontrolni organ SERVIS VODOMEROV

Boštjan Podrepšek s.p.


1

Naziv in sedež

Kontrolnega organa:

Servis vodomerov Boštjan Podrepšek s.p.,

Obrtniška cesta 6, 3220 Štore,

Kontrolni organ, SIST EN ISO/IEC17020:2012, tip C


2

Delovni čas:

Ponedeljek – petek: 06 – 14

Sobota, Nedelje in prazniki: Zaprto


3

Naročanje

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihajanja. Stranka se lahko naroči tudi vnaprej. Dolžnost stranke je, da se na pregled pripelje ob dogovorjenem času. Vrstni red prednaročila velja tekoči dan.


4

Obseg dela

Kontrolni organ je usposobljen za kontrolo vodomerov od DN 13 – DN 150 v območju pretoka od 6,25 l/h do 150 m3/h. Kontrolni organ izvaja redne, izredne kontrole meril in kontrole vodomerov v uporabi. Kontrolni organ kontrolira in overja vodomere za hladno in toplo vodo, ki jih je skladno s certifikatom o odobritvi tipa možno kontrolirati s hladno vodo. Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa.5

Obveznosti stranke

Stranka izpolni zahtevo za overitev merila in je odgovorna za podatke v zahtevi.

Stranka je dolžna, da je merilo primerno za kontrolo.


6

Garancija kontrolnega organa

Kontrolni organ jamči za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda. Ne more pa prevzeti odgovornosti za stanje merila v uporabi.


7

Plačevanje

Kontrolni organ po zaključku pregleda izstavi račun, ki ga stranka plača v zakonitem roku ali takoj v pisarni kontrolnega organa.


9

Informacije

Kontrolni organ pristojnemu inšpektorju pokaže zahtevane zapisnike.


10

Nepristranskost

Najvišje vodstvo se obvezuje, da bo kontrolni organ deloval nepristransko.


11

Zaupnost informacij

Kontrolni organ vse informacije, ki jih dobi od stranke jemlje kot zaupne. Kadar regulativa zahteva objavo še kakih določenih informacij, kontrolni organ o tem vnaprej obvesti stranko. Tega ne stori le v primeru, če bi mu to prepovedoval zakon.


12 Reklamacije

Za vodenje reklamacij in prizivov je odgovoren vodja

in prizivi kontrolnega organa. Reklamacijo ali priziv na rezultat

kontrole mora stranka podati v pisno v roku 15 dni.

Naročnik lahko zahteva vpogled v postopek reševanja reklamacije ali priziva.